Liên Đoàn Lạc Việt

Pack 610 * Troop 610 * Crew 610 BSA * Troop 61010 GSUSA
Hướng Đạo Việt Nam - Liên Đoàn Lạc Việt - Vietnamese Scouts - Founded Oct. 2006
Phone 408-263-5431, 408-729-4543

Ban Thường Vụ

Anh Nhượng Liên đoàn trưởng: Trưởng Nhượng 1(408) 221 5706
Anh Thiện Liên đoàn phó: Trưởng Thiện 1(408) xxx xxxx
Chị Hà Thư ký/Thủ quỹ: Trưởng Hồng Lan 1(408) xxx xxxx
Tráng đoàn Tráng đoàn: Trưởng Phò phole1034@yahoo.com
1(408)263 5431
Thanh nam nữ đoàn Thanh(Nam/Nữ)đoàn: Trưởng Hương duongtpham89@yahoo.com
1(408) xxx xxxx
thiếu nam đoàn Thiếu Nam(Boy Scouts)đoàn:
Scout Master: Trưởng Minh Mạc
1(408) xxx xxxx
thiếu nữ đoàn Chim Non/Thiếu Nữ (Girl Scouts)đoàn:
(Thông tin của đoàn Chim Non và Thiếu Nữ ở đây)
Older Girl Leader: Trưởng Hương
Junior Leader: Trưởng Tâm
Brownie Leader: Trưởng Hà
Daisy Leader: Trưởng Đào


ấu nam đoàn Ấu (Cub Scouts)đoàn:
Cub Master: Trưởng Duy Trần
Assistant Cub Master: Trưởng Cường Phạm